วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์


                                           วิสัยทัศน์

 โรงเรียนบ้านนาแขม มีความมุ่งมั่นให้เด็ก   นักเรียน     มีความรู้ทักษะวิชาการ           มีคุณธรรม เป็นผู้นำด้านกีฬา     รักษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทย   และใช้เทคโนโลยี    ในการศึกษาค้นคว้าวิทยาการสมัยใหม่  การมีส่วนร่วมของชุมชน ดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

 พันธกิจ 

1.พัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม ความรู้เต็มศักยภาพ

2.จัดการศึกษาครบตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3.จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

4.จัดกิจกรรมปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม

5.จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพให้แก่นักเรียน

6.จัดการศึกษาให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี

7.ปลูกฝังให้ผู้เรียนรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทย

   8.ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

   9.ปลูกฝังให้ผู้เรียนดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง

 

 เป้าประสงค์

1.ครูได้รับการพัฒนามีความรู้อยู่เสมอ

2.นักเรียนเกิดทักษะการแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเอง

3.นักเรียนมีพฤติกรรมรักการทำงาน มีความสามัคคี มีวินัยต่อตนเองและผู้อื่น

4.นักเรียนได้รับความรู้ครบตามหลักสูตรสถานศึกษา มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น

5.นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

6.นักเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรงและรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทย

7.โรงเรียนจัดการศึกษามีคุณภาพ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของชาติ

8.ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

         9.นักเรียนใช้คอมพิวเตอร์ในการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้  

         10.ปลูกฝังผู้เรียนดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจอย่างพอเพียง

                                                 ปรัชญาของโรงเรียน      

 

ปญฺญา โลกสฺมิง ปชฺโชโฆ

ปัญญา เป็น แสงสว่างส่องโลก

คำขวัญของโรงเรียน      

วินัยดี มีปัญญา กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม 

  

สีประจำโรงเรียน

 เหลือง - ม่วง

 แผนปฏิบัติประจำปีงบประมาณ 2559

ดาวน์โหลดแผนปฏิบัติประจำปีงบประมาณ 2559

Comments